Jaaroverzicht 2023

Integraal is het helemaal

Jaaroverzicht 2023

Welkom bij het jaaroverzicht van Elaa voor het jaar 2023. In dit verslag kijken we terug op het afgelopen jaar en delen we onze ervaringen en successen.

Inleiding

Afgelopen jaar was een jaar van uitdagingen en het jaar van richting en focus. Er is hard gewerkt aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden geven richting in hoe we met elkaar ondersteuning en zorg anders kunnen organiseren. Zowel het IZA als het GALA onderschrijven dat samenwerking hierin onmisbaar is.

Voor Elaa betekende dit dat deze landelijke ontwikkelingen vertaald moesten worden naar Amsterdam en Almere binnen de reeds bestaande regioprogramma’s Amsterdam Vitaal & Gezond en Positief Gezond Almere. Er is hard gewerkt aan een gedragen regiobeeld, zijn de regionale opgaven benoemd in het regioplan en wordt in lokale- en themacoalities de uitvoering bepaald. Dat doen we vanuit onze onafhankelijke rol door het realiseren van regionale domeinoverstijgende samenwerkingen.

Ons jaarplan 2023 met de titel ‘Integraal is het helemaal’ en de daarin uitgevoerde activiteiten legde steeds weer opnieuw de nadruk op de noodzaak om samen te werken over alle scheidslijnen heen, zodat we elkaars kennis en expertises benutten en elkaar versterken in het belang van de inwoner. We geloven dat deze integrale aanpak essentieel is voor het realiseren van een transitie van én in de zorg, gezien de stijgende zorgvraag en de toenemende arbeidskrapte in de sector.

Intern is aandacht uitgegaan naar het herijken van onze meerjarenstrategie met als doel ons klaar te maken voor de toekomst. Er is een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek door een extern bureau
uitgevoerd wat ons veel inzichten heeft gegeven.

Als organisatie blijven we ons maximaal inspannen om samen met onze partners en inwoners een stap dichterbij te komen in het realiseren van onze gezamenlijke ambities op het gebied van gezondheid en welzijn. We willen dan ook alle stakeholders en opdrachtgevers bedanken voor hun betrokkenheid en steun en kijken met vertrouwen uit naar een succesvol jaar samen. Zowel in Amsterdam als in Almere is Elaa goed verankerd in de regionale en lokale netwerken om samen met elkaar de gezamenlijke ambities ook daadwerkelijk te gaan realiseren.

Resultaten 2023

Elaa werkt voor én samen met opdrachtgevers aan verschillende programma’s, projecten en initiatieven voor een betere gezondheid en welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere. Ook in 2023 hebben onze bevlogen medewerkers intensief gewerkt aan diverse mooie opdrachten binnen de vier thema’s.

Projecten in totaal
0
Mentaal Vitaal
0
Jeugd en gezin
0
Ouderen
0
Positief Gezond & Wel in de Wijk
0
Overige
projecten
0

Regio:

Gefinancierd vanuit:

ROS-gelden
0
Externe financiers
0

Onze rollen

Afhankelijk van de vraag én behoefte bij een programma, project of initiatief is onze rol programmamanager, procesbegeleider, projectleider, verbinder, adviseur, kwartiermaker, aanjager, organisator, veranderaar of voorzitter. Drie van deze rollen staan hieronder extra uitgelicht.

Programmamanager

Wij initiëren, organiseren en begeleiden gezondheidsprogramma’s met als doel een betere (ervaren) gezondheid voor de inwoners, tegen lagere kosten en dichtbij huis. Vanuit Elaa bekijken we samen met de betrokken organisaties welke aanpak het beste aansluit bij de fase waarin de samenwerking zich bevindt. Uitgangspunten zijn Positieve Gezondheid en Triple/Quadruple Aim. 

Projectleider

Een project kenmerkt zich door een geheel van samenhangende activiteiten met een duidelijk begin- en eindpunt in de tijd. De projectleider is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van projecten. Stuurt het projectteam aan en heeft oog voor (de belangen van) alle betrokken partijen. De projectleider van Elaa heeft een groot netwerk en veel kennis van zorg en welzijn in Amsterdam en Almere.

Procesbegeleider

Daar waar het gaat om veranderprocessen, het realiseren van analyses en doelstellingen, het oplossen van simpele of complexe vraagstukken, kan Elaa een procesbegeleider leveren. Een procesbegeleider kan processen onafhankelijk begeleiden omdat Elaa geen direct belang heeft bij de uitkomst. De procesbegeleider luistert wat alle partijen nodig hebben om het gewenste resultaat te bereiken en is verantwoordelijk voor het op tijd aangeven wanneer, wat, door wie gedaan wordt. De procesbegeleider van Elaa heeft kennis van de (eerstelijns)zorg, het sociaal domein en Amsterdam en Almere.

Programmalijnen

Om de zorg en welzijn voor de inwoners van Amsterdam en Almere te verbeteren zijn er drie programmalijnen benoemd om dit mogelijk te maken. Binnen Elaa zijn deze drie programmalijnen op ieder thema van toepassing. De thema’s werken met een meerjarenperspectief en daarvan afgeleid zijn strategische doelen geformuleerd van 2022 tot en met 2025.

1. Versterken van de basiszorg

Niet alleen huisartsen als poortwachter hebben een belangrijke functie in ons stelsel maar ook andere beroepsbeoefenaren uit de brede lijn zijn van belang om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook zij hebben een functie in het realiseren van passende zorg. Daarom is het van belang dat de organisatiegraad van de eerstelijnspartijen versterkt wordt en ook zij een aanspreekbare partner worden om de maatschappelijke opgaven in de regio samen op te lossen. Met een hogere organisatiegraad wordt de sector op regionaal niveau beter aanspreekbaar en kunnen op regionaal niveau afspraken gemaakt worden. 

2. Realiseren van domeinoverstijgende samenwerking

Goede multidisciplinaire samenwerking in de wijk wordt steeds belangrijker. Zorgverzekeraars zetten in op de juiste zorg op de juiste plek, dichter bij de burger. De aanname is dat als zorgverleners beter samenwerken dat dit ten goede komt van (de gezondheid van) de inwoner. Indien er goed wordt samengewerkt, zal de inwoner dat zeker ervaren, hij zal in elk geval minder vaak zijn verhaal hoeven te vertellen. Dat alleen levert al tijdswinst op. 

Multidisciplinaire samenwerking is nodig om de toenemende zorgvraag te tackelen, de beweging ‘van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven’ te stimuleren, kansenongelijkheid en gezondheidsverschillen te verminderen, passende zorg te leveren en de toegankelijkheid van zorg te vergroten voor én samen met de inwoners. Want hun stem moet een plek hebben in de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

3. Inzet op preventie

Er moet ook een omslag komen waarin niet langer de ziekte centraal staat maar preventie van zorg. De sleutel daartoe zit in de beweging van ZZ naar GG naar MM. Ofwel: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag naar mens en maatschappij. Met als doel het vergroten van de gezondheid en het versterken van zelfregie in de eigen leefomgeving. Het doel van preventie is dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Bij een integrale benadering richten preventiemaatregelen zich zowel op het gedrag van de personen als op de fysieke en sociale omgeving.

Jeugd & Gezin

Ambitie

Alle kinderen groeien gezond en veilig op. Ook als ze opgroeien in een kwetsbaar gezin.

Er gebeurt veel op het gebied van hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren. Maar er zijn ook structurele tekorten. Dat brengt uitdagingen en dilemma’s met zich mee: als vooral wordt ingezet op hulp voor de meest kwetsbare kinderen kan minder worden geïnvesteerd in vroege signalering en (tijdiger) aanpak van lichtere zorg. Terwijl op lange termijn waarschijnlijk veel dure specialistische jeugdhulp kan worden voorkomen door vroeger in te grijpen. En door niet alleen te richten op de kinderen maar vooral ook op ouders en de problemen die zij eventueel hebben zoals geldzorgen, werkeloosheid en relatieproblemen, wordt de oorzaak van problemen beter aangepakt.

Elaa is betrokken bij veel projecten en overleggen rondom jeugd die gaan over verdeling van de schaarse middelen, inkoop van jeugdhulp en de rol die eerstelijnsprofessionals kunnen nemen bij het eerder signaleren en breed kijken naar de context van gezinnen met (beginnende) problemen.

Aantal geboren baby's
Aantal geboren baby's in 2023

We hebben verantwoordelijkheid gepakt om de kansen voor kinderen om gezond op te groeien te verbeteren en fysieke, sociale en mentale achterstanden terug te dringen door het begeleiden van werkgroepen en ondersteunen van de lokale coalities Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam en projectleiding bij de proeftuinen van de sociale geboortezorg in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

De ontwikkeling van een leerlijn Gezonde en Kansrijke Start is gereed en wordt in 2024 verspreid onder alle professionals die te maken hebben met (aanstaande) ouders van jonge kinderen zodat de kennis en belangrijke uitgangspunten bij iedereen gelijk zijn.

Onder leiding van Elaa is binnen het programma Kansrijke Start in Almere door professionals gewerkt aan het voorkomen van sociale eenzaamheid bij ouders en vroeger signaleren van stress op alle levensdomeinen. Het eerstelijns MDO (multidisciplinair overleg) voor het inbrengen van complexe casuïstiek loopt zelfstandig. De stuurgroep van Kansrijke Start is drie keer bij elkaar geweest en heeft de grote lijnen uitgezet en begroting en jaarplan geaccordeerd. In december is een netwerkbijeenkomst met als thema ‘Early Life Stress’ georganiseerd met een opkomst van ruim negentig deelnemers met diverse achtergronden. De bijeenkomst scoorde een 8,7.

De Stuurgroep Jeugd van de Amsterdamse Huisartsenalliantie en Elaa heeft gewerkt aan samenwerking tussen huisartsen en Ouder- en Kindteam. Er is twee keer overlegd met de wethouder jeugd door een afvaardiging van de stuurgroep. Veel overleggen op allerlei niveaus waren er over de nieuwe inkoop jeugdhulp door de gemeente Amsterdam en de voorgenomen gebiedsgerichte toegang. Elaa heeft in diverse gremia het perspectief van de huisartsen bij deze veranderingen ingebracht.

Ruim tachtig zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere hebben de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren voor een betere geboortezorg. Dat doen ze onder de naam ‘Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere’. Voor de implementatie heeft het ministerie van VWS subsidie toegekend.

Elaa is als projectleider betrokken bij een project van de taskforce geboortezorg waarbij ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelland betrokken zijn. Dit project draait om het vrijmaken van tweedelijns bevalbedden capaciteit doordat de eerstelijnsverloskundigen en kraamverzorgende baringen met milde medische indicaties zelf blijven begeleiden.

Trots op

In de drie meest kwetsbare stadsdelen van Amsterdam zijn drie proeftuinen gestart in het kader van ‘sociale geboortezorg’. In deze proeftuinen worden op basis van problematiek binnen de zwangeren populatie en de behoefte van professionals evidence based interventies geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd. Alle proeftuinen hebben tot doel gezinnen in kwetsbare omstandigheden zo vroeg mogelijk in de zwangerschap optimaal te ondersteunen. De samenwerking tussen het medische en het sociale domein wordt hierbij optimaal benut. In Nieuw-West werken diverse partners samen in een multidisciplinair overleg.

Ook informele partners en de burgers in vorm van ervaringsdeskundigen denken mee in de best passende zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare gezinnen. Dit levert mooie gesprekken op, waarin veel inzichten worden verkregen over wat deze gezinnen echt verder helpt, in brede zin van gezondheid en welzijn. Inzetten op een goede start in de eerste 1000 dagen van het leven is de meest optimale vorm van preventie. Als de omstandigheden bij de start van het leven goed zijn, dan heeft een kind een stevige fysieke, mentale en sociale basis voor de rest van zijn of haar leven. 

Dit was het nieuws

Terugblik netwerkbijeenkomst ‘Early life stress’

Met een enthousiaste, goedgevulde Burgerzaal in het Stadhuis van Almere vond op donderdag 7 december de ONE (Kansrijke Start) netwerkbijeenkomst ‘Early Life Stress’ plaats…

Centering zwangerschap: groepsgewijze verloskundige zorg

Bij centering pregnacy of centering zwangerschap, zoals dat tegenwoordig heet, gaat het om groepsgewijze verloskundige zorg.

Per Amsterdams stadsdeel een aanmeldpunt voor specialistische jeugdhulp

Per 1 oktober 2023 wordt in alle Amsterdamse stadsdelen één verdeelpunt ingericht voor alle aanmeldingen jeugdhulp.

Ondertekening pact met impact

Op 6 juli jl. heeft Elaa het pact met impact 2023 – 2026 ondertekend tijdens de bijeenkomst van Aanpak Gezond Gewicht Almere.

Mentaal Vitaal

Ambitie

Mensen met mentale problemen krijgen zorg op maat én op tijd en er wordt meer ingezet op het voorkomen en verergeren van psychische klachten door het versterken van de mentale weerbaarheid in de populatie.

Het aantal inwoners, waaronder jongeren, met psychische klachten in Amsterdam en Almere is sterk toegenomen. De wachtlijsten voor de GGZ zijn ondanks alle inspanningen lang en blijven stijgen als er niet wordt ingegrepen. Daarnaast wordt voorspeld dat de kosten en het personeelstekort blijven toenemen. De stijgende zorgvraag in combinatie met het niet evenredig groeien van het aanbod en budget vraagt om een andere aanpak. Ook dit jaar heeft Elaa zich weer op verschillende manieren ingezet voor het verhogen van de weerbaarheid van én passende zorg voor de inwoners van Amsterdam en Almere. 

Elaa is één van de trekkers van de coalitie Mentale Gezondheid van Amsterdam Vitaal & Gezond en voorzitter van de werkgroep ‘sociaal-medische samenwerking’. Als trekker hebben we meegewerkt aan de organisatie van werksessies voor het opstellen van de drie prioritaire opgaves en het regioplan van de coalitie. Daarnaast werken we mee aan de vormgeving van de mentale gezondheidsvoorziening in de Amsterdamse context. We leveren input door zitting in de begeleidingscommissie van het door AEF (maatschappelijk adviesbureau Andersson Elffers Felix) begeleide project ‘Ontwerp & Inrichting mentale gezondheidszorgvoorziening Amsterdam’. Ook de effectmeting, uitgevoerd door Elaa in samenwerking met Purpose, naar de impact van het verkennende gesprek in de pilot van WegwijsGGZ in Zuidoost heeft waardevolle informatie opgeleverd voor de mentale gezondheidsvoorziening. 

Elaa is vicevoorzitter van de overlegtafel GGZ Almere. Doordat het huidige aanbod niet voldoet of een verwijzer het niet lukt om patiënt verwezen te krijgen, is het lastig om passend aanbod te vinden. Door GGZ-aanbieders en sociaal domein wekelijks samen ingebrachte casuïstiek te laten bespreken, lukt het nu wel om voor deze doelgroep passend aanbod te vinden. Onder andere doordat er steeds vaker een casus opgepakt wordt in co-behandelaarschap omdat het inzet van verschillende expertises vereist.

Vanuit de Stuurgroep GGZ van de Amsterdamse Huisartsenalliantie werkt Elaa mee aan een betere communicatie en samenwerking met de GGZ-instellingen. Met als doel om GGZ beschikbaar te houden voor de doelgroepen die de zorg het hardst nodig hebben. We zetten onder andere in op een meer generalistische aanpak van multiproblematiek binnen de instellingen.

Samen met de stuur- en adviesgroep GGZ van de Amsterdamse Huisartsenalliantie hebben we vanwege de lange wachtlijsten voor de diagnoses ADHD en Autisme een scholing georganiseerd voor POH-GGZ en huisartsen over samenwerken tijdens schaarste rondom deze diagnoses. Het streven is om de deelnemers handvatten te bieden in welke mogelijkheden er zijn voor patiënten. De scholing vindt begin 2024 plaats.

Verder waren we aanwezig bij diverse bijeenkomsten rondom het verbeteren van de GGZ in Amsterdam en Almere. Waaronder overleggen over de aanpak van wachttijden en het betrekken van de vrijgevestigden. En via ons POH-GGZ LinkedIn platform slagen we er ook steeds beter in om de groeiende groep POH-GGZ in Amsterdam en Almere te informeren.

Trots op

De pilot van WegwijsGGZ in Zuidoost experimenteert in de huisartsenpraktijk met het verkennende gesprek, gehouden door een psycholoog en buurteammedewerker. Hiermee kunnen zij hun patiënten met psychische en of sociale problemen op de voor hen juiste plek te krijgen. Elaa heeft data verzameld en werksessies georganiseerd om een effectmeting voor deze pilot op te zetten en adviesbureau Purpose ingeschakeld om ons daarbij te helpen. 

Zij hebben vervolgens de onderzoeksopzet als basis voor de effectmeting ontwikkeld. De bevindingen van de effectmeting zijn hoopgevend. Het verkennend gesprek in deze vorm lijkt te kunnen bijdragen aan het afbuigen van GGZ-verwijzingen naar andere domeinen. De resultaten van dit onderzoek leveren zeer relevante input voor de vormgeving van de mentale gezondheidsvoorziening. 

Dit was het nieuws

Eerste onderzoeksresultaten verkennende gesprekken wegwijs GGZ pilot Zuidoost

Elaa is al langere tijd betrokken bij WegwijsGGZ. In 2023 is WegwijsGGZ in Zuidoost een pilot gestart waarin met patiënten met psychische klachten verkennende gesprekken worden gevoerd door een psycholoog en een medewerker van het buurtteam in de huisartsenpraktijk.

Arkin Atrium: bundeling van expertise

“Hoe kunnen we binnen zo’n grote organisatie als Arkin met al die specialistische eenheden optimaal de aanwezige expertise inzetten met minder interne verwijzingen en dezelfde hoge kwaliteit van zorg? Dat is de inzet van ons programma Samen Behandelen, waarmee we nu volop aan de slag zijn”.

Minder verwijzingen naar GGZ dankzij herstel­ondersteunende intake

De wachtlijstproblematiek in de GGZ leidt tot verstopping in de eerstelijnszorg. Het probleem is hardnekkig, gezien een te grote vraag ten opzichte van een te krappe zorgcapaciteit.

Voorgenomen transitie bij GGZ InGeest: van papieren triage naar een generalistisch aanmeldgesprek

GGZ InGeest wil de expertise van verschillende GGZ-teams bundelen en met een bredere intake komen tot minder interne verwijzingen bij multiproblematiek.

Overlegtafel GGZ Almere samen voor de juiste zorg bij complexe GGZ problematiek

Goede zorg in de GGZ wordt verbeterd door goede samenwerking tussen ketenpartners. Door alle partijen in een regio aan één virtuele tafel te zetten, wordt de oplossing niet alleen bedacht, maar ook ter plekke opgepakt.

Ouderen

Ambitie

Ouderen ontvangen de juiste zorg op de juiste plek.

De oudere zelf staat centraal, er is meer mensgerichte aandacht voor kwetsbare ouderen en hun naasten. We streven naar de juiste zorg op de juiste plek en dragen door de inzet van proactieve ouderenzorg bij aan het voorkomen van crisis en onnodige presentaties op de SEH. We zetten in op verbreding deskundigheid professionals en hebben meer aandacht voor structurele samenwerking zorg, welzijn en informele zorg.

Als projectleider geven wij inhoud en vorm aan het proces van het programma Beter Oud in Amsterdam dat in 2019 is gestart door de Amsterdamse Huisartsenalliantie. Het programma is een succes zoals blijkt uit de jaarlijkse stedelijke monitoring. Inmiddels doen er 153 huisartsenpraktijken mee en zijn er ca. 52 fte POH-Ouderen aan het werk. Dit vertaalt zich in betere zorg voor kwetsbare ouderen, een betere samenwerking met en toegang tot professionals in het medisch en sociaal domein en meer tevredenheid van kwetsbare ouderen.

Opgehaalde uitspraken over POH-Ouderen in de monitor 2023 zijn:  

 • “De POH-O heeft een proactieve houding. Door screening zijn we problemen voor”;  
 • “De POH-O heeft aandacht voor ouderen en een systematiek om ouderen in de gaten te houden”;
 • “De POH-O werkt zelfstandig en is een vertrouwenspersoon voor de ouderen en mantelzorger”;
 • “De POH-O is de spil in samenwerking in de wijk”;
 • “De POH-O brengt de ouderen in kaart waardoor er minder geriatrische spoed is”:
 • “De POH-O is de spil in onze ouderenzorg en kent de kwetsbare patiënten beter dan de huisarts”;
 • “De POH-O helpt mij als huisarts heel vaak uit de brand, ik leer dagelijks van ze”.

Het afgelopen jaar hebben we inspirerende webinars en bijeenkomsten georganiseerd over onder andere mondzorg, medicatiebeoordeling bij ouderen en ondervoeding. Vanuit het programma Beter Oud in Amsterdam en Amsterdam Vitaal & Gezond zijn we betrokken bij het stedelijk actieplan dementie. Passende en herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging is een belangrijk thema in het platform wijkverpleegkundige zorg onder voorzitterschap van Elaa in opdracht vanuit Zorg in de Wijk. Dit jaar is er een herzien convenant getekend tussen de Amsterdamse Huisartsenalliantie en Zorg in de Wijk, hierin staat de wijkgerichte samenwerking tussen wijkverpleging en huisartsenvoorziening centraal en loopt vooruit op de visie de eerstelijnszorg 2030. 

Vanuit de coalitie ouderen van Amsterdam Vitaal & Gezond geven we samen met de gemeente en GGD vorm aan (paramedische) netwerken rond valpreventie. Met als doel om valpreventie een logisch onderdeel te maken van het werk van de professionals in de eerste lijn. We geven vorm en inhoud aan de subacute keten. En we denken mee in de maatschappelijke dialoog ouderen. 

Het ZonMw-project ‘In gesprek met de burger’ is doorgestart in ‘Weet u wat u wilt?’. Voor zo’n tachtig patiënten heeft Elaa samen met huisartsen vier informatiebijeenkomsten georganiseerd over hun wensen in de laatste levensfase. De bijeenkomsten zijn zeer positief ervaren door de ouderen, hun naasten, de huisartsen en POH-Ouderen. We nemen deel aan de beleidsgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen waar we werken aan de maatschappelijke opgave om mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te ondersteunen bij de kwaliteit van leven. En in Amsterdam zijn twee nieuwe PaTz groepen gestart.  

Ook in Almere ondersteunen we samen met de gemeente Almere en GGD Flevoland de implementatie van valpreventie.  Daarnaast zijn we actief in het netwerk Kleurrijke Ouderenzorg. Daar hebben we een duidelijke structuur neergezet van kennisnetwerk, kernteam, coördinatieteam en stuurgroep.

Aantal ouderen in 2023

Trots op

Programma Beter Oud in Amsterdam waar meer dan 100 POH-Ouderen werkzaam zijn in 150 huisartsenpraktijken, waar een goede samenwerking is tussen Zorg in de Wijk en de Amsterdamse Huisartsen Alliantie. 

We geven met elkaar vorm en inhoud aan het programma, onze volgende stap is het vormen van netwerken/hometeams rond kwetsbare ouderen in alle wijken en buurten in Amsterdam, zodat er een goede infrastructuur ligt om samen te werken, afstemmen en snel te kunnen schakelen tussen zorg en welzijn om onnodige presentatie op de SEH te voorkomen.

Dit was het nieuws

Infographic met resultaten uit stedelijke monitoring beter oud in Amsterdam 2023

Het programma Beter Oud in Amsterdam is niet meer weg te denken uit Amsterdam. Met dit programma heeft de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) de ambitie om de integrale zorg voor kwetsbare ouderen in iedere wijk te verbeteren.

Praten over later: vroegtijdig nadenken en vastleggen

Oud-worden wil bijna iedereen, maar oud-zijn kan gepaard gaan met kwetsbaarheid, en wordt onherroepelijk een keer gevolgd door het levenseinde.

Factsheet informatie­bijeenkomsten over de laatste levensfase

De eerste onderzoeksresultaten van de informatiebijeenkomsten over de laatste levensfase zijn te lezen in een factsheet. Deze bijeenkomsten zijn door heel Nederland gehouden.

Ouderenzorg: met elkaar staan voor dezelfde patiënten

Voor goede ouderenzorg is samenwerking cruciaal. En voor goede samenwerking is het een vereiste dat je elkaar kent, dat je geregeld gezamenlijk overlegt, weet hoe je elkaar kunt bereiken.

Questio centrum voor levensvragen

Bij Questio werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding van vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven, sterven, levensbeschouwing, religie en spiritualiteit.

Amsterdamse handreiking rechterlijke machtiging geëvalueerd en opnieuw vastgesteld

Als eerstelijns zorgprofessional kun je te maken krijgen met de Wet zorg en dwang (Wzd), bijvoorbeeld wanneer iemand met een diagnose dementie een gevaar is voor zichzelf of de omgeving.

Positief Gezond & Wel in de Wijk

Ambitie

Professionals uit het medisch en sociaal domein werken samen aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Elaa ondersteunt hen bij het optimaliseren van deze samenwerking en gaat daarbij uit van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Wij geloven in ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ en zetten zodoende meer in op gebieden waar relatief (veel) kwetsbare
inwoners zijn.

Vanuit dit brede thema is op veel verschillende manieren ingezet in 2023. In dit jaarverslag lichten we een paar projecten toe.

Basisteams & Hometeams

Er zijn verschillende basis-en hometeams in Amsterdam en Almere en voor vier daarvan verzorgt Elaa de coördinatie. Basisteams zijn een krachtig middel om samenwerking tussen medisch en sociaal domein te vertalen naar de dagelijks uitvoeringspraktijk.
Professionals weten van elkaar wie ze zijn, wat zij te bieden hebben, en hoe ze elkaar kunnen bereiken. Dit sluit naadloos aan bij de wijkgerichte samenwerking die ook in de visie op de eerstelijnszorg zo’n prominente rol heeft gekregen.

Flevoland Gezond & Wel

Flevoland Gezond & Wel is een netwerksamenwerking van organisaties uit de zorg en het sociaal domein in Flevoland, opgezet vanuit de wens om samen krachtiger in te zetten op preventie. Een Flevoland met gezonde inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door op tijd in te grijpen, dat is onze missie.
In 2023 heeft Elaa een grote bijdrage geleverd in de programmacoördinatie, communicatie en als procesbegeleider bij de themagroep sociaal medische samenwerking. Ook zijn wij in de andere themagroepen vertegenwoordigd om onze input mee te geven.

We hebben dit jaar gewerkt aan een sterke governance, ambitie en visie en doelen die goed verbonden zijn met andere ontwikkelingen in de regio, zoals het regioplan. Op die manier is Flevoland Gezond & Wel klaar voor de toekomst. In de themagroepen sociaal medische samenwerking is op basis van ons eigen onderzoek een toolkit welzijn op recept ontwikkeld, die ook landelijk kan worden ingezet. Ook zijn er afspraken gemaakt over de betaling van zorgdomein door gemeenten en zorgverzekeraar om welzijn op recept verder te brengen.

Krachtige Basiszorg

Ook in 2023 kon het aantal Krachtige Basiszorgpraktijken in Amsterdam verder uitbreiden. Er zijn acht praktijken bijgekomen waarmee het aantal nu op 29 staat.
Elaa voert de regiocoördinatie uit en zorgt daarmee onder meer voor ondersteuning en kennisdeling tussen de praktijken. In 2023 is bijvoorbeeld een succesvolle inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor de deelnemende praktijken. Ook neemt de projectleider deel aan het landelijke leernetwerk Krachtige Basiszorg en zorgt zij voor monitoring en evaluatie van de resultaten.

Paramedische zorg

De organisatiegraad van de paramedische disciplines is in 2023 verder verbeterd. De monodisciplinaire netwerken in Amsterdam en Almere zijn juridische entiteiten.
Het Amsterdams Paramedisch Platform (APP) en Paramedisch Platform Almere (PPA) zijn als overkoepelende netwerken ver in het proces om een juridische entiteit te vormen. Beide platforms hebben een bestuur en fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner voor stakeholders in hun regio. Elaa publiceerde begin 2023 een viertal artikelen, met onder andere interviews met de leden van het APP en PPA en een weergave van het gesprek tussen Zilveren Kruis en de paramedische platforms over de zorgen en uitdagingen in de toekomst. Aanleiding voor dat gesprek was de enquête die Elaa had uitgezet onder de paramedici in februari.

Theatervoorstellingen Positieve Gezondheid

Elaa heeft afgelopen jaar voor 622 deelnemers, waarvan 145 buurtbewoners, 6 keer de theatervoorstelling ‘Dromen vangen’ over Positieve Gezondheid georganiseerd in Amsterdam (3) en Almere (3).
Uit de evaluaties kunnen we opmaken dat de voorstellingen als zeer waardevol zijn ervaren. De voorstelling was inspirerend en leerzaam én de interactie met het publiek leverde veel inzichten en herkenning op. Professionals vertelden welk aanbod zij hebben. Buurtbewoners deelden hun ervaringen met zorg en welzijn en gaven aan waar hun behoefte ligt.

Wijktours

Er zijn elf wijktours georganiseerd in zes Amsterdamse stadsdelen, een flinke toename ten opzichte van 2022.
Gemiddeld waren er zeventien deelnemers per wijktour en werden de wijktours gewaardeerd met een 8,4. Als organisator hebben de regioadviseurs van Elaa het programma samengesteld, vaak in samenwerking met de welzijnscoaches van Welzijn op Recept, of met één van de stadsdeelambtenaren.

Trots op

Elaa organiseert sinds 2017 wijktours in samenwerking met de gemeente Amsterdam, waarbij (eerstelijns) zorgverleners kennismaken met initiatieven vanuit formele en informele zorg in de wijk.

Het aanbod is divers en uiteenlopend, van kleine bewonersinitiatieven tot aanbod van grote zorgorganisaties. Allemaal met één doel: het ondersteunen van de inwoners in een wijk.

Om dat optimaal te kunnen doen is het nodig dat initiatiefnemers en professionals uit de verschillende domeinen elkaar goed weten te vinden en. Een wijktour is een goede manier om dat te bereiken.

Dit was het nieuws

Buurtbewoners en (zorg)professionals leren samen meer over positieve gezondheid

Afgelopen jaar hebben we met veel plezier voor 622 deelnemers, waarvan 145 buurtbewoners, zes keer de voorstelling ‘Dromen vangen’ over Positieve Gezondheid georganiseerd.

Aan de slag met Welzijn op Recept? Check de toolkit!

Flevoland Gezond & Wel brengt een toolkit Welzijn op Recept uit. De toolkit is voor alle professionals werkzaam bij gemeenten en welzijnsorganisaties en huisartsen die zelf ook aan de slag willen gaan met Welzijn op Recept.

Paramedici krachtig in de regio!

Elaa publiceerde op 6 april jl. ‘Het APP en PPA luiden de noodklok, het vierde en laatste artikel uit de Special Paramedi.

Flevoland Gezond & Wel: Samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door op tijd in te grijpen.

Paramedici staan samen sterker

Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten in Amsterdam slaan de handen ineen. 

Inspiratieavond krachtige basiszorg Amsterdam

Elaa organiseerde op 22 juni een succesvolle inspiratieavond voor de imiddels 28 Amsterdamse Krachtige Basiszorgpraktijken. 

Theatervoorstelling 'Dromen vangen'

Elaa heeft 30 mei jl. voor de vierde keer dit jaar in samenwerking met Theater A la Carte de voorstelling ‘Dromen vangen’ georganiseerd.

Het APP en PPA luiden de noodklok

Caroeline Stevens, zorginhoudelijk adviseur Paramedi bij Zilveren Kruis, en vertegenwoordigers van vijf paramedische beroepsgroepen hadden 13 maart jl. een gesprek met elkaar over organisatiegraad, samenwerking en werkomstandigheden.

De paramedici gaan moedig voorwaarts

Afgelopen januari stuurde Elaa een enquête uit naar paramedici met diverse vragen over thema’s die raken aan de beroepsgroep en paramedische zorg.

Paramedici van Almere: verenigt u...

Samenwerking in de regio met alle zorgprofessionals wordt steeds belangrijker en daarin moeten alle partijen zijn vertegenwoordigd.

Overige projecten en opdrachten 2023

Naast onze inzet op de vier thema’s voeren we nog verschillende basistaken uit en zijn er projecten die niet onder een thema vallen. Dit kan zijn in opdracht van Zilveren Kruis gefinancierd vanuit ROS-gelden of extern betaalde opdrachten. Maar het zijn altijd opdrachten die aansluiten bij onze missie en visie. Hieronder zijn een paar projecten uitgelicht.

Achterstands­ondersteunings­fonds (AOF)

Ook in 2023 leverde Elaa de projectleiding en ondersteuning voor het AOF. Met de middelen uit dit fonds voor huisartsenzorg in Amsterdamse en Almeerse achterstandswijken zijn huisartspraktijken ondersteund met coaching, scholing, intervisiebegeleiding of lokale projecten.
Verder zijn een succesvolle Dag van de Huisarts en Dag van de Assistent georganiseerd, waar deelnemers naast onderlinge ontmoeting ook konden deelnemen aan verschillende inspirerende workshops.

Amsterdamse Huisartsenalliantie bestuurssecretariaat

Elaa heeft van september 2019 tot en met maart 2023 meegewerkt aan de oprichting en vormgeving van de Amsterdamse Huisartsenalliantie als geheel.
Waaronder de ontwikkeling en uitvoering van het bestuurssecretariaat. Met de oprichting van de Amsterdamse Huisartsenalliantie als juridische entiteit (vereniging) is de rol en inzet van Elaa afgebouwd. De bemensing van het bestuurssecretariaat is overgedragen aan de Amsterdamse Huisartsenalliantie.

Amsterdam Vitaal & Gezond

Voor het realiseren van de transitie met zorg- en welzijnsaanbieders, financiers en inwoners zet Amsterdam Vitaal & Gezond zich in.
De ambitie is dat in 2040 alle Amsterdammers gelijke kansen hebben op een goede gezondheid hebben. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij. Elaa heeft ook in 2023 in de regiegroep, de diverse (doelgroep)coalities en communicatiewerkgroep deelgenomen en zo een substantiële bijdrage geleverd om een stap dichterbij de realisatie van de ambitie te komen.

Continu wijkgericht inzicht huisvestingsvraagstukken huisartsen

In opdracht van de Amsterdamse Huisartsenalliantie heeft Elaa samen met de LHV het ‘‘Loket Praktijkhuisvesting’’ vormgegeven.
Dit loket maakt vraag en aanbod van praktijkruimte inzichtelijk en biedt een online toolbox over gemeentelijke procedures rondom verbouwen en verhuizen. Om de grootste problemen op het gebied van praktijkhuisvesting in kaart te brengen hebben we in 2023 een nulmeting uitgezet onder de huisartsenpraktijken. De samenwerking met de gemeente Amsterdam is voortgezet. Beschikbare locaties en ruimtelijke ontwikkelingen zijn onder de aandacht gebracht van de huisartsenpraktijken. Huisartsen met een ruimtevraag zijn doorgeleid naar samenwerkingspartners als Stadsloods, LHV bouwadvies of projectontwikkelaars. De werkzaamheden sluiten aan bij Amsterdam Vitaal & Gezond coalitie Groei van de Stad en Toekomstgerichte huisartsenzorg van de Amsterdamse Huisartsenalliantie.

Positief Gezond Almere

In Almere vormen de zorg-, welzijns-, patiëntenorganisaties samen met de gemeente Almere, Zilveren Kruis en Elaa een netwerksamenwerking onder de naam ‘Positief Gezond Almere’.
Deze netwerksamenwerking heeft in 2023 geresulteerd in een gezamenlijk integraal transformatieplan waarvoor eind december een IZA-aanvraag is ingediend. Hiermee zet PGA in op drie strategische doelen:
 1. Met de inwoners naar behoefte hun veerkracht, gezondheid en zelfredzaamheid vergroten.
 2. Inwoners integraal en op de juiste plek met passend aanbod te helpen met hun hulpvraag.
 3. De druk op de zorg te verminderen.

PGA wil deze doelen bereiken via (transformatieve) projecten en activiteiten binnen vijf pijlers:
 1. Betere samenwerking informele zorg, sociaal en medisch domein.
 2. Minder nadruk op ziekte en meer op gezondheid door een brede inzet op Positieve Gezondheid.
 3. Zorg dichterbij huis.
 4. Betere doorstroom in de keten en het netwerk.
 5. Zorgprofessionals hebben altijd een actueel informatiebeeld van patiënten.

Elaa heeft in 2023 het overall programmamanagement verzorgd en de kwartiermaker voor pijler 2 geleverd.

Dit was het nieuws

Van regiobeelden naar regioplannen

Om de complexe uitdagingen in de zorg aan te pakken moeten aanbieders van zorg en welzijn, verzekeraars, gemeenten en inwoners op regionaal niveau nauw samenwerken.

Bestuurlijke werkconferentie 'Amsterdam Vitaal & Gezond maak het regioplan'

Amsterdam Vitaal & Gezond organiseerde woensdag 11 oktober een geslaagde bestuurlijke werkconferentie met een hoge opkomst.

Amsterdam Vitaal & Gezond: Regiobeeld 2023

Alweer zo’n 4 jaar terug ontstond Amsterdam Vitaal & Gezond (AV&G). Een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Cliëntenbelang Amsterdam, Sigra en Elaa.

Binnenkomst Positief Gezond Almere: Meer samenwerking tussen zorg- en welzijns­organisaties

Op 12 juli jl. kwamen 11 zorg- en welzijnsorganisaties in Almere bijeen. Er waren bestuurders en directeuren aanwezig van de VMCA, de Schoor, het Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere, GGZ Centraal, GGD Flevoland, de Flevolandse patiëntenfederatie, Regio-organisatie Huisartsen Almere, Elaa en Woonzorg Flevoland.

Kennis & Inspiratie

Kennis en inspiratie brengt zorgverleners samen en versterkt projectdoelen. Zowel intern als extern bieden we ondersteuning bij fysieke, digitale en hybride bijeenkomsten en scholingen. We werken draaiboeken en protocollen uit die intern gebruikt kunnen worden. Ook in 2023 heeft Elaa leerzame en inspirerende webinars, scholingen en bijeenkomsten georganiseerd die aansluiten bij onze ambities vanuit de vier thema’s. 

Mensen geschoold
0
Live scholingen / bijeenkomsten
0
Online scholingen / webinars
0
Jeugd en Gezin
0
Ouderen
0
Positief Gezond & Wel in de Wijk
0
in opdracht van externe opdrachtgevers
0

Landelijke lijnen, regionale impact

De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn staan onder druk. Dit vereist een krachtige, samenwerkende aanpak. Onze missie is duidelijk: het realiseren van duurzame maatschappelijke veranderingen door onophoudelijk en doelgericht samenwerken in de eerstelijnszorg en daarbuiten, op regionaal en lokaal niveau, met en voor inwoners. Met betrokkenheid van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere cruciale partners smeden we netwerken en samenwerkingsverbanden die een blijvende impact hebben op de gezondheid van elke individuele burger. Dit doen wij met 13 ROS’en in Nederland en gezamenlijk vormen wij een netwerk.

ROS-bestuurders van Elaa, Robuust en Zorgadvies Groningen vormen samen de regiegroep zodat coördinatie plaatsvindt en resultaten van het landelijk ROS-netwerk uitgewerkt, onderhouden en geborgd worden. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een duidelijk profilering en positionering met als doel landelijk aanspreekbaar te zijn voor opdrachten en deze te vertalen naar de regio. Ook heeft een missie, visie traject geleid tot drie gemeenschappelijke delers en daardoor een herkenbare propositie waar het ROS-netwerk voor staat. In 2024 zal dit verder uitgebouwd worden.

ROS netwerk

Jaarplan 2024

Bundel de kracht voor gezondheid en welzijn

Elk jaar willen we een volgende stap zetten in onze voortdurende inspanningen om een integrale benadering van gezondheid en welzijn te realiseren in Amsterdam en Almere. De titel ‘Bundel de Kracht voor Gezondheid en Welzijn’ weerspiegelt de essentie van onze boodschap. We geloven in de kracht van samenwerking en alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we effectievere interventies tot stand brengen. Dit maakt ons werk zinvoller en geeft ons de kans om een grotere impact te realiseren.

Wat we zien in de ontwikkelingen en wat we hebben geleerd uit het verleden, is dat het steeds belangrijker wordt om de toegankelijkheid van zorg en welzijn te waarborgen. Vooral voor de meest kwetsbare inwoners. 

Dit vereist een verschuiving van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en kwaliteit van leven. In 2024 zetten we volop in op meer preventie, meer gezondheid en minder ziekte.

Ook in 2024 blijven we ons maximaal inspannen, samen met onze partners en betrokken inwoners van Amsterdam en Almere, om onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Samen bundelen we de kracht voor een gezondere en welvarende toekomst voor onze inwoners.